اخبار فناوری

دادگاهی در آمریکا بر ضد iPhone حکم کرد…

پلیس می تواند با اسکن اثر انگشت خود، iPhone مجرمان را باز کند!

تا به امروز ،هیچ قانونی که به پلیس اجازه دهد گوشی فرد دیگری را قفل گشایی کند تصویب نشده بود. تمام این رویه را دادگاهی در آمریکا تغییر داد. این دادگاه حکم کرده است که پلیس می تواند بدون رمز عبور و یا پسورد ، گوشی فرد دیگری را با اسکن اثر انگشت خود باز کند.

دلیل این حکم نیز اتهام مردی است که به دلیل جرم منتشر ساختن عکس های زنی در دادگاه  متهم شده بود اما از باز کردن گوشی آیفون خود امتناع می ورزید و رمز را برای باز کردن گوشی وارد نمی ساخت. قاضی در دادگاه به دلیل آنکه نمی توانست مرد متهم را مجبور به زدن رمز عبور خود کند(نقض متتم قانون) در برابر جمع آوری مدرک اظهار عجز کرد. پس از این اتفاق دادگاه جکم کرد که پلیس می تواند با اسکن اثرانگشت خود، گوشی مجرمان و متهمان را قفل گشایی نماید.این حکم به دادگاه تجدیدنظر فلوریدا رسید . دادگاه تجدید نظر حکم داد که متهم باید رمز عبور آیفون خود را به دادگاه اعلام کند . بنا بر این مدل از تعریف قانون، دیگر متهم نمی تواند از دادن رمز عبور خود سر باز زند . چرا که در این مورد خاص ، حتما می بایست پلیس وارد گوشی متهم شود تا بتواند عکس ها را ببیند و جرم محرز شود.

 بنابر این قانون، پلیس پس از ورود به گوشی مجرم و یا متهم هیچ دسترسی غیرقانونی به اطلاعات موجود در گوشی متهم و یا مجرم نخواهد داشت. اجازه این نوع از دسترسی ،تنها در مواردی که شواهد در گوشی مجرم و یا متهم است و باید دادگاه به این شواهد دست یابد صادر می شود. در ضمن باید دانست که این قانون به دلیل مقاومت متهمان و مجرمان در برابر دریافت شواهد احراز جرم آنها تصویب و اجرایی شده است.

بلاگ

کوک موبایل در رسانه ملی