هیچ محتوایی جهت نمایش موجود نمی باشد.
Jays
جیز
دفتر مرکزی: سوئد ، استکهلم
افراد کلیدی:

مدیرعامل: جانس نایلندر

تعداد کارکنان: بیش از 100 نفر
مطالب مرتبط