Lenovo
لنوو
دفتر مرکزی: جمهوری خلق چین
افراد کلیدی:

یانگ یوانکینگ (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره)

تعداد کارکنان: ۶۰٬۰۰۰ نفر (۲۰۱۶)