کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel XL

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel XL

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel XL کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel XL وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. در صورت خرابی این قطعه ی حساس صدای برگشت […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One X PLUS

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One X PLUS

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One X PLUS کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One X PLUSوظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. در صورت خرابی این قطعه ی حساس صدای […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M8

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M8

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M8 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M8وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. در صورت خرابی این قطعه ی حساس صدای برگشت در […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M9

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M9

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M9 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M9 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. در صورت خرابی این قطعه ی حساس صدای برگشت […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M7

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M7

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M7 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) HTC One M7 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. در صورت خرابی این قطعه ی حساس صدای برگشت […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel 2 XL

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel 2 XL

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel 2 XL کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel 2 XL وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. در صورت خرابی این قطعه ی حساس […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel 2

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel 2

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel 2 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel 2  وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. در صورت خرابی این قطعه ی حساس صدای برگشت […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel XL

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Google Pixel وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد.این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. در صورت خرابی این قطعه ی حساس صدای برگشت در هنگام […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) LG V30

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) LG V30

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) LG V30 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) LG V30 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) LG V20

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) LG V20

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) LG V20 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) LG V20 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، […]

ادامه مطلب