کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor -holly

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor -holly

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor -holly کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor -holly وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 9

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 9

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 9 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 9 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 8

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 8

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 8 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 8 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 6

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 6

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 6 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 6 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 4X

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 4X

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 4X کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 4X وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 3C

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 3C

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 3C کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Honor 3C وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Ascend G7

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Ascend G7

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Ascend G7 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Ascend G7 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Sony Xperia E4

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Sony Xperia E4

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Sony Xperia E4 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Sony Xperia E4 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Sony Xperia E3

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Sony Xperia E3

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Sony Xperia E3 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Sony Xperia E3 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب
کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Ascend G630

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Ascend G630

کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Ascend G630 کپسول گوشی (صدای برگشت مکالمه) Huawei Ascend G630 وظیفه ی صدای برگشت در هنگام مکالمه را بر عهده دارد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می باشد. این قطعه، حساس به نفوذ رطوبت و آب می […]

ادامه مطلب