درب پشت گوشی Huawei Ascend G510

درب پشت گوشی Huawei Ascend G510

درب پشت گوشی Huawei Ascend G510 درب پشت گوشی Huawei Ascend G510 وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه داشتن باتری […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend G6

درب پشت گوشی Huawei Ascend G6

درب پشت گوشی Huawei Ascend G6 درب پشت گوشی Huawei Ascend G6 وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه داشتن باتری […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend P20 Pro

درب پشت گوشی Huawei Ascend P20 Pro

درب پشت گوشی Huawei Ascend P20 Pro درب پشت گوشی Huawei Ascend P20 Pro وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 10 Pro

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 10 Pro

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 10 Pro درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 10 Pro وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 10

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 10

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 10 درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 10 وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 9

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 9

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 9 درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 9 وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه […]

ادامه مطلب
بازر اسپیکر (صدای آهنگ) Huawei Ascend Mate 8

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 8

بازر اسپیکر (صدای آهنگ) Huawei Ascend Mate 8 بازر اسپیکر (صدای آهنگ) Huawei Ascend Mate 8 وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 7

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 7

درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 7 درب پشت گوشی Huawei Ascend Mate 7 وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend P10 Plus

درب پشت گوشی Huawei Ascend P10 Plus

درب پشت گوشی Huawei Ascend P10 Plus درب پشت گوشی Huawei Ascend P10 Plus وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه […]

ادامه مطلب
درب پشت گوشی Huawei Ascend P10 Lite

درب پشت گوشی Huawei Ascend P10 Lite

درب پشت گوشی Huawei Ascend P10 Lite درب پشت گوشی Huawei Ascend P10 Lite وظیفه ی نگه داشتن باتری و محافظت از آن را بر عهده دارد. و میتوان با انواع قاب ها از ان نیز محافظت کرد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد.وظیفه ی نگه […]

ادامه مطلب