باتری اصلی Samsung Galaxy J2
باتری iPad 5 WiFi و iPad Air
باتری iPad 5 WiFi و iPad Air
باتری-اصلی-iPhone-4s

باتری اصلی iPhone 4s

اگر گوشی شما به درستی شارژ نمی شود و یا پس از شارژ شدن، به سرعت شارژ را خالی می کند، شاید مشکل از باتری گوشی شما باشد. یکی از راه حل های موجود برای حل این مشکل، تعویض باتری اصلی iPhone 4s است.  

ادامه مطلب
باتری-اصلی-iPhone-SE

باتری اصلی iPhone 5

اگر گوشی شما به درستی شارژ نمی شود و یا پس از شارژ شدن، به سرعت شارژ را خالی می کند، شاید مشکل از باتری گوشی شما باشد. یکی از راه حل های موجود برای حل این مشکل، تعویض باتری اصلی iPhone 5 است.  

ادامه مطلب

باتری اصلی iPhone 5c

اگر گوشی شما به درستی شارژ نمی شود و یا پس از شارژ شدن، به سرعت شارژ را خالی می کند، شاید مشکل از باتری گوشی شما باشد. یکی از راه حل های موجود برای حل این مشکل، تعویض باتری اصلی iPhone 5c است.  

ادامه مطلب
باتری-اصلی-iPhone-6s-Plus

باتری اصلی iPhone 6 Plus

اگر گوشی شما به درستی شارژ نمی شود و یا پس از شارژ شدن، به سرعت شارژ را خالی می کند، شاید مشکل از باتری گوشی شما باشد. یکی از راه حل های موجود برای حل این مشکل، تعویض باتری iPhone 6 Plus است.  

ادامه مطلب
باتری-اصلی-iPhone-SE

باتری اصلی iPhone 5s

اگر گوشی شما به درستی شارژ نمی شود و یا پس از شارژ شدن، به سرعت شارژ را خالی می کند، شاید مشکل از باتری گوشی شما باشد. یکی از راه حل های موجود برای حل این مشکل، تعویض باتری اصلی iPhone 5s است.  

ادامه مطلب
باتری-اصلی-iPhone-SE

باتری اصلی iPhone SE

اگر گوشی شما به درستی شارژ نمی شود و یا پس از شارژ شدن، به سرعت شارژ را خالی می کند، شاید مشکل از باتری گوشی شما باشد. یکی از راه حل های موجود برای حل این مشکل، تعویض باتری اصلی iPhone SE است.  

ادامه مطلب