المیرا کبودانی
238 نوشتار
برچسب ها:
وظیفه ی نگه داشتن باتری را بر عهده دارد. قیمت قطعه همراه با اجرت تعویض است.